UWAGA KONKURS

 

Organizator

Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko w Lubinie.

Uczestnicy 
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów.

Temat

„Cztery pory roku – ZIMA”

Opis

Celem Konkursu jest uwrażliwienie młodzieży na piękno otaczającej nas przyrody, rozwijanie umiejętności twórczych fotograficznych i plastycznych oraz ich prezentacja.

Uczniowie biorący udział w Konkursie Fotograficznym powinni dostarczyć maksymalnie 3 samodzielnie wykonane fotografie (w dowolnej technice), wywołane w formacie nie mniejszym niż 18×24 cm.

Uczniowie biorący udział w Konkursie Plastycznym powinni dostarczyć maksymalnie 1 pracę wykonaną w dowolnej technice plastycznej (płaskiej) w formacie A3.

Data zakończenie konkursu

23.03. 2015 r

 

.

Regulamin konkursu

www.salezjan.lubin.pl

 

 

 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY I PLASTYCZNY DLA GIMNAZALISTÓW

 

Regulamin

I Postanowienie ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie Fotograficznym i Plastycznym „Cztery pory roku – ZIMA”

2. Organizatorem Konkursu jest Salezjańskie Liceum Ogolnokształcące im. św. Jana Bosko w Lubinie.

3. Celem Konkursu jest uwrażliwienie młodzieży na piękno

otaczającej nas przyrody, rozwijanie umiejętności twórczych fotograficznych i plastycznych oraz ich prezentacja.

4.Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych.

5. Tematyka dotyczy szeroko rozumianego piękna natury.

6. Konkurs trwa od 02.02.2014 r. do 23.03.2015 r.

7.Ogłoszenie wyników nastąpi 30.03.2015 r. na stronie internetowej SLO.

8. Uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni w Konkursie zostaną powiadomieni o wynikach telefonicznie.

9. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

10. Aby wziąć udział w Konkursie, prace należy dostarczyć do sekretariatu Salezjańskiego Liceum Ogólnoksztalcącego im. św. Jana Bosko w Lubinie,
ul. Prusa 4, 59-300 Lubin.

11. W Konkursie Plastycznym nagrodzone zostaną 3 prace.

12. W Konkursie Fotograficznym zostaną nagrodzone  3 prace.

 

 

 

 

 

 

 

 

II Postanowienia szczegółowe

 

1. Uczniowie biorący udział w Konkursie Fotograficznym powinni dostarczyć maksymalnie 3 samodzielnie wykonane fotografie (w dowolnej technice), wywołane w formacie nie mniejszym niż 18×24 cm.

2. Uczniowie biorący udział w Konkursie Plastycznym powinni dostarczyć maksymalnie 1 pracę wykonaną w dowolnej technice plastycznej (płaskiej) w formacie A3.

3. Prace powinny być opatrzone na odwrocie (w sposób trwały i nie powodujący ich zniszczenia), w następujące dane: Imię i nazwisko autora, wiek, tytuł pracy, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu autora pracy/opiekuna.

 

III Postanowienia końcowe

 

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

2. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą.

3.Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

4. Dane osobowe uczniów nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie (imię i nazwisko, szkoła, imię i nazwisko opiekuna) zostaną opublikowane na stronie SLO.

5. Prace zgłoszone do Konkursu przechodzą na własność

Organizatorów.

6. Organizatorzy nie zwracają przekazanych prac.

 

Posted Under