Regulamin

Dokumenty niezbędne podczas rekrutacji do SLO

» Podanie wygenerowane i wydrukowane z systemu elektronicznego naboru.

» Potwierdzone przez dyrektora gimnazjum kopie: świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

» 2 fotografie podpisane nazwiskiem, imieniem i datą urodzenia (składane z oryginałem świadectwa).

» Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, o których mowa w pkt. 5 i 6 regulaminu rekrutacji.

» Karta zdrowia.

» Posiadane orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej.