Regulamin

Dokumenty niezbędne podczas rekrutacji do SLO

1) Podanie wygenerowane i wydrukowane z systemu elektronicznego naboru.

2) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

3) 2 fotografie podpisane nazwiskiem, imieniem i datą urodzenia (składane z oryginałem świadectwa).

4) Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim.

5) Karta zdrowia.

6) Posiadane orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej.