Regulamin

Szczegółowy regulamin rekrutacji do Salezjańskiego Liceum Ogolnokształcącego na rok szkolny 2016/2017:
Regulamin Rekrutacji

Dokumenty niezbędne podczas rekrutacji do SLO

Dokumenty:

» Podanie wygenerowane i wydrukowane z systemu elektronicznego naboru

» Potwierdzone przez dyrektora gimnazjum kopie: świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

» 2 fotografie podpisane nazwiskiem, imieniem i datą urodzenia (składane z oryginałem świadectwa);

» Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, o których mowa w pkt. 5 i 6 regulaminu rekrutacji

» Karta zdrowia;

» Posiadane orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej.