Terminy

Terminy rekrutacji do Liceum na rok szkolny 2017/2018 – oczekujemy na decyzje Kuratorium.

 

 

Terminy rekrutacji do Liceum na rok szkolny 2016/2017: 

-od 1 do 23 czerwca 2016 r. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

-od 4 do 27 kwietnia 2016 r. Złożenie przez kandydatów deklaracji przystąpienia, w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do:

a. szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, do prób sprawności fizycznej,

b. szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, do sprawdzianu kompetencji językowych,

c. oddziału międzynarodowego w publicznym szkole ponadgimnazjalnej, do sprawdzianu kompetencji językowych,

d. oddziału w publicznej szkole ponadgimnazjalnej, w której realizowany program wymaga od kandydatów indywidualnych predyspozycji, do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (szkoła posiada zgodę ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na jego przeprowadzenie)

od 4 do 31 maja 2016 r. Przeprowadzenie:
a) prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy
b) sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 ustawy, w tym w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym zgodnie z art. 7b ust. 1c ustawy
c) sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o których mowa w art. 20f ust. 5 ustawy

-do 8 czerwca 2016 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki:
a) prób sprawności fizycznej oraz listy kandydatów, o której mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy;
b) sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 ustawy, w tym w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym zgodnie z art. 7b ust. 1c ustawy.

-od 24 do 28 czerwca 2016 r. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

-do 30 czerwca 2016 r.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.

do 15 lipca 2016 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

do 19 lipca 2016 r. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły.

do 26 lipca 2016 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 27 lipca 2016 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

27 lipca 2016 r. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.