Rozporządzenie w sprawie kształcenie na odległość

Rozporządzenie w sprawie kształcenie na odległość

Rozporządzenie dyrektora
Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Bosko w Lubinie
z dnia 25 marca 2020 r.

 1. Zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN, od dnia 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. nauka odbywa się obowiązkowo z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Obowiązkiem ucznia jest podejmowanie aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia.
 3. Zajęcia prowadzone na odległość mogą być realizowane:
  a) z wykorzystaniem materiałów w postaci elektronicznej np.:
  – materiałów własnych udostępnionych przez nauczyciela,
  – Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (www.epodreczniki.pl),
  – stron CKE (www.cke.gov.pl) i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych np. (www.oke.waw.pl),
  – materiałów prezentowanych w programach i na stronach internetowych telewizji publicznej i radiofonii,
  – innych materiałów wskazanych przez nauczyciela;
  b) w inny sposób wskazany przez nauczyciela.
 4. Kształcenie na odległość w SLO odbywa się poprzez:
  a) dziennik elektroniczny,
  b) szkolną pocztę elektroniczną (adresy mailowe uczniów znajdują się w dzienniku elektronicznym, adresy mailowe nauczycieli są dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce Kadra/Grono Pedagogiczne),
  c) komunikatory internetowe (Facebook, Messenger, WhatsApp, Skype, Zoom),
  d) strony internetowe (np. YouTube, Zintegrowana Platforma Edukacyjna),
  e) kontakt telefoniczny,
  f) sms–y,
  g) i inne.
 5. Zajęcia kształcenia na odległość będą realizowane zgodnie z planem lekcyjnym obowiązującym dotychczas.
 6. O doborze treści nauczania i narzędzi decyduje nauczyciel uwzględniając program nauczania, bezpieczeństwo stosowanych narzędzi, ich dostępność oraz możliwości ucznia. Zrealizowane tematy zajęć są wpisywane do dziennika elektronicznego.
 7. Uczeń jest oceniany zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Oceny są wpisywane do dziennika elektronicznego.
 8. Kontakt rodziców z nauczycielami jest możliwy poprzez:
  a) dziennik elektroniczny,
  b) pocztę elektroniczną (adresy mailowe nauczycieli są dostępne na stronie internetowej SLO www.salezjan.lubin.pl w zakładce Kadra/Grono Pedagogiczne).
 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

Dyrektor SLO
Ks. Mariusz Jeżewicz SDB

Skip to content